Make your own free website on Tripod.com
") -->

สาระน่ารู้

กว่าจะมาเป็นสัตว์โลก

ลำดับที่ ล้านปีก่อน ช่วงระยะเวลา เหตุการณ์สำคัญ
1
1,200
มหายุคโพรทีโรโซอิก(Proterozoic Era) -กำเนิดสัตว์ชนิดแรกบนโลก เป็นสัตว์เซลล์เดียวเรียกว่า โปรโตซัว
2
590
มหายุคพรีแคมเบรียน(Precambrian Era) -มีเพียงร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่พบในหิน
3
590-248
มหายุคพาลีโอโซอิก(Palaeozoic Era) -เป็นมหายุคของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ แบ่งเป็น 6 ยุค
590-505
ยุคแคมเบรียน(Cambrian Period) -เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมากมาย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและพวกหอยพบทั่วไปในทะเล
504-438
ยุคออร์โดวิเชียน(Ordovician Period) -กำเนิดสัตว์รูปร่างคล้ายปลา
437-408
ยุคไซลูเรียน(Silurian Period) -แมงป่องทะเลยักษ์อาศัยอยู่ในมหาสมุทร
407-360
ยุคดีโวเนียน(Devonian Period) -มีปลาอยู่ทั่วไป และกำเนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดแรก
359-286
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส(Carboniferous Period) -เกิดพัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานและเริ่มมีแมลงจำนวนมาก
285-248
ยุคเพอร์เมียน(Permian Period) -มีสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดหลายรูปแบบ
4
247-65
มหายุคมีโซโซอิก(Mesozoic Era) -เป็นมหายุคกลางของสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ยุค
247-213
ยุคไทรแอสสิก(Triassic Period) -ไดโนเสาร์ตัวแรกขนาดเล็กเริ่มถือกำเนิดขึ้นมา
212-144
ยุคจูราสซิก(Jurassic Period) -การพัฒนาของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ สัตว์เลื้อยคลานเข้าครอบครองทะเลทรายและ
ท้องฟ้า บรรพบุรุษของนกเริ่มปรากฏขึ้น
143-65
ยุคครีเตเซียส(Cretaceous Period) -ไดโนเสาร์ที่มีเกราะหุ้มตัวและมีเขาเริ่มพัฒนา แต่สูญพันธุ์ไปหมดเมื่อสิ้นยุคนี้ เนื่อง
จากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมๆกับสัตว์อื่นอีกหลายชนิด
5
64-ปัจจุบัน
มหายุคซีโนโซอิก(Cenozoic Era) -มหายุคของสิ่งมีชีวิตปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ยุค
64-2
ยุคเทอเซียรี(Terciary Period) -แบ่งออกเป็น 5 สมัย
64-55
สมัยพาลีโอซีน(Paleocene Epoch) -สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เลือดอุ่นและมีขนเริ่มมีมาก
54-38
สมัยอีโอซีน(Eocene Epoch) -สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่เริ่มปรากฏขึ้น รวมทั้งบรรพบุรุษของม้า แรดและช้าง
37-25
สมัยโอลิโกซีน(Oligocene Epoch) -บรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สมัยปัจจุบันเข้าครอบครอง ส่วนพวกโบราณ
ดึกดำบรรพ์เริ่มสูญหายไป
25-4
สมัยไมโอซีน(Miocene Epoch) -ลิงตัวแรกปรากฏขึ้นในแอฟริกาและเอเชีย รวมทั้งบรรพบุรุษสายตรงของมนุษย์
4-2
สมัยไพลโอซีน(Pleiocene Epoch) -พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้างและม้าเริ่มพัฒนาเป็นรูปร่างแบบปัจจุบัน
ในแอฟริกา ลิงมนุษย์กลายเป็นมนุษย์ลิงและเริ่มใช้เครื่องมือเครื่องใช้ พวกนี้ค่อยๆ
ปรับเปลี่ยนรูปร่างจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นใหญ่บนโลก
2-ปัจจุบัน
ยุคควอเติร์นารี(Quaternary Period) -แบ่งออกเป็น 2 สมัย
-2-10,000
สมัยเพลสโตซีน(Pleistocene Epoch) -เป็นช่วงเวลาที่มียุคน้ำแข็งเกิดขึ้นหลายครั้งเป็นช่วงที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาด
ใหญ่อยู่ทั่วไปบนพื้นโลกมนุษย์ เราเริ่มกระจายเข้าไปอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
-10,000 ปีที่
- สมัยปัจจุบัน(Recent Epoch) -มนุษย์ครองความเป็นใหญ่บนโลก ออกล่าสัตว์ชนิดอื่นและนำสัตว์บางชนิดมาเลี้ยง
แล้วถึงปัจจุบัน
เป็นสัตว์เลี้ยง
ที่มา:โลกของสัตว์ โดย รศ.ดร.ธาวดี ผ่องลักษณ์, ชีววิทยาเบื้องต้น โดย ณพพร ดำรงศิริ และ พินิจ รื่นเริง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นิตยสาร Advanced Thailand Geographic ฉบับที่ 42 ก.ค.-ส.ค. 2543

 

ปิดหน้านี้